ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ

ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ

ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲਓ

ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ

ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ